Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một

Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng bạc sinh ra bám vào bề mặt gương là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓


Theo PTHH ⟹ nAg ⟹ mAg. 

Giải chi tiết:

nC612O6= 36/180 = 0,2 mol.

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Theo PTHH ⟹ nAg = 2. nC612O6= 0,2.2 = 0,4 mol.

⟹ mAg = 0,4.108 = 43,2 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn