Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để xác định độ sạch của phân đạm amoni sunfat bán trên

Để xác định độ sạch của phân đạm amoni sunfat bán trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để xác định độ sạch của phân đạm amoni sunfat bán trên thị trường, người ta làm thí nghiệm như sau:

- Cho 2,1 gam đạm vào dung dịch NaOH dư, đun nóng.

- Khí bay ra được hấp thụ hết bởi 40 cm3 axit sunfuric 0,5M.

- Người ta thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch và chất chỉ thị không đổi màu.

- Muốn cho chất chỉ thị chuyển màu hồng cần thêm 25cm3 NaOH 0,4M.

Độ sạch của phân đạm này là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính theo các PTHH:


(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (1)


2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (2)


H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (3)


- Độ sạch = (dfrac{{{m_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}}}}{{{m_{phan}}}} times 100% )

Giải chi tiết:

Theo đề bài ta có:

({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04 times 0,5 = 0,02left( {mol} right))

({n_{NaOH}} = 0,025 times 0,4 = 0,01left( {mol} right))

PTHH của các phản ứng xảy ra:

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (1)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (2)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (3)

Theo PTHH (3): ({n_{{H_2}S{O_4}(3)}} = dfrac{1}{2}{n_{NaOH(3)}} = dfrac{1}{2} times 0,01 = 0,005left( {mol} right))

Theo PTHH (2): ({n_{{H_2}S{O_4}(2)}} = {n_{{H_2}S{O_4}(b{rm{d}})}} - {n_{{H_2}S{O_4}(3)}} = 0,02 - 0,005 = 0,015left( {mol} right))

Theo PTHH (3): ({n_{N{H_3}(2)}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}(2)}} = 2 times 0,015 = 0,03left( {mol} right))

Theo PTHH (1): ({n_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = dfrac{1}{2}{n_{N{H_3}(2)}} = dfrac{1}{2} times 0,03 = 0,015left( {mol} right))

( Rightarrow {m_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 0,015 times 132 = 1,98left( g right))

Độ sạch của phân đạm là: (dfrac{{1,98}}{{2,1}} times 100% approx 94,3% ).

Chọn D.

Ý kiến của bạn