Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đem một cá thể mang 2 tính trạng chưa biết kiểu gen lai với

Đem một cá thể mang 2 tính trạng chưa biết kiểu gen lai với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đem một cá thể mang 2 tính trạng chưa biết kiểu gen lai với cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn. Biết gen quy định 2 tính trạng nằm trên NST thường và không bị ảnh hưởng bởi giới tính. Có các nhận định sau

(1) Nếu Fa cho ra 4 loại kiểu hình với tỉ lệ phân li 1:1:1:1 thì chắc chắn cá thể đem lai không thể mang 3 cặp gen dị hợp. 

(2) Fa cho tối đa 4 loại kiểu hình ở đời con.

(3) Nếu cá thể đem lai đồng hợp về tất cả các cặp gen thì Fa đồng loạt mang 1 loại kiểu gen.

(4) Trong trường hợp 1 gen quy định một tính trạng, gen quy định hai tính trạng nằm cùng trên 1 cặp NST tương đồng. Fa cho 4 loại kiểu hình, kết luận có hiện tượng hoán vị gen xảy ra.

Có bao nhiêu nhận định đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Sai nếu cá thể có kiểu gen AB/ab Dd x ab/abdd , liên kết hoàn toàn . Hai gen A và D cùng quy định 1 tính trạng

2- Sai , chỉ tối đa tạo ra 4 kiểu hình khi 1 gen quy định một tính trạng

Ví dụ như 2 gen quy định 1 tính trạng  và có hoán vị gen thì số kiểu hình lớn hơn 4

3- Đúng

4 - Đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn