Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Determining the mineral content of soil samples is an e

Determining the mineral content of soil samples is an e

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Determining the mineral content of soil samples is an exacting process; ______, experts must perform detailed tests to analyze soil samples.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn