Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

developed declined emerged compared Giải chi tiếtA dev

developed declined emerged compared Giải chi tiếtA dev

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm đuôi ed

Giải chi tiết:

A. developed /dɪˈveləpt/

B. declined /dɪˈklaɪnd/

C. emerged /ɪˈmɜːdʒd/

D. compared /kəmˈpeəd/

Quy tắc:

Nguyên tắc phát âm –ed dành cho động từ theo quy tắc chia ở thì quá khứ đơn, dạng quá khứ phân từ (phân từ 2) hoặc một vài tính từ. Cách phát âm –ed phụ thuộc vào âm cuối của từ. Có 3 cách phát âm –ed:

1) Đuôi –ed được phát âm là /ɪd/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng:

+ âm /t/ hoặc chữ cái [t], [te]. VD: interested, invited

+ âm /d/ hoặc chữ cái [d], [de]. VD: needed, decided

2) Đuôi –ed được phát âm là /t/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng:

+ âm /s/ hoặc chữ cái [ss], [ce], [x], [se]. VD: kissed, danced, fixed, practiced

+ âm /p/ hoặc chữ cái [p], [pe]. VD: stopped, typed

+ âm /f/ hoặc chữ cái [ff], [ph], [gh]. VD: sniffed, photographed, laughed

+ âm /ʃ/ hoặc chữ cái [sh]. VD: wished, washed

+ âm /tʃ/ hoặc chữ cái [ch]. VD: watched, switched

+ âm /k/ hoặc chữ cái [k], [ke]. VD: looked, liked

3) Đuôi –ed được phát âm là /d/ khi động từ/ tính từ kết thúc bằng các phụ âm còn lại và các nguyên âm. VD: damaged, played, freed

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.

Chọn A.

Ý kiến của bạn