Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cá

Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn