Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm cuối cùng của đường hải giới nước ta về phía nam là:

Điểm cuối cùng của đường hải giới nước ta về phía nam là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm cuối cùng của đường hải giới nước ta về phía nam là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn