Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu t

Điểm giống nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là việc xác định


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về nội dung của Luận cương và Cương lĩnh chính trị đầu tiên để so sánh và và rút ra điểm giống nhau giữa Luận cương và Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

Giải chi tiết:

Điểm giống nhau giữa Luận cương và Cương lĩnh chính trị đầu tiên: đều xác định lãnh đạo cách mạng là công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

Chọn C

Ý kiến của bạn