Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban C

Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) so với các hội nghị trước đó của Đảng (11/1939 và 11/1940) là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung của các hội nghị để phân tích điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) so với các hội nghị trước đó của Đảng (11/1939 và 11/1940).

Giải chi tiết:

- Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 và tháng 11/1940: đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941): ngoài việc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) thì còn xác định giải quyết vấn đề này ở từng dân tộc Đông Dương với việc thành lập ở mỗi nước một Mặt trận thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh và ở Việt Nam thì thành lập Mặt trận Việt Minh.

Ý kiến của bạn