Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-19

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-19

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì các phong trào trước phong trào cách mạng 1930-1931 cũng có quy mô rộng lớn. Ví dụ như phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.

- Đáp án B chọn vì trước năm 1930, phong trào đấu tranh diễn ra khi Đảng chưa ra đời, phong trào 1930 – 1931 là phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo từ sau khi thành lập.

- Đáp án C loại vì đây là điểm giống nhau.

- Đáp án D loại vì các phong trào đấu tranh trước năm 1930 cũng có những phong trào diễn ra quyết liệt với hình thức đấu tranh vũ trang như cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 -  cuối thế kỉ XIX,…

Chọn: B

Ý kiến của bạn