Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác căn bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

Điểm khác căn bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác căn bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (của Đảng Cộng sản Việt Nam) với Luận cương cánh trị (của Đảng Cộng sản Đông Dương) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (của Đảng Cộng sản Việt Nam) (SGK Lịch sử 12, trang 88) với Luận cương cánh trị (của Đảng Cộng sản Đông Dương) (SGK Lịch sử 12, trang 94 – 95) để so sánh.

Giải chi tiết:

Điểm khác căn bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (của Đảng Cộng sản Việt Nam) với Luận cương cánh trị (của Đảng Cộng sản Đông Dương) là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giai cấp. Trong đó:

- Về nhiệm vụ giải phóng dân tộc: đặt lên hàng đầu.

- Về nhiệm vụ giải phóng giai cấp: có mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

- Lãnh đạo: giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

- Lực lượng: nòng cốt là công nhân, nông dân, trí thức và tiểu tư sản; phú nông, trung tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập.

Ý kiến của bạn