Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đâu tiên của Đảng v

Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đâu tiên của Đảng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đâu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10/1930 là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn