Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau  đây không đúng khi nói khi về biển đông đối kh

Điểm nào sau  đây không đúng khi nói khi về biển đông đối kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau  đây không đúng khi nói khi về biển đông đối khí hậu nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn