Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn