Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn