Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau đây không đúng với ngành du lịch nước ta:

Điểm nào sau đây không đúng với ngành du lịch nước ta:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau đây không đúng với ngành du lịch nước ta:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn