Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền đáp án đúng vào ô trốngBiết 25 lít dầu cân nặng 19

Điền đáp án đúng vào ô trốngBiết 25 lít dầu cân nặng 19

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Biết (2,5) lít dầu cân nặng (1,9kg). Vậy (7,5) lít dầu cân nặng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định dạng toán về tỉ lệ thuận


Cách 1: 


Bước 1: Tìm cân nặng của (1) lít dầu, lấy cân nặng của (2,5) lít dầu chia cho (2,5)


Bước 2: Tính cân nặng của (7,5) lít dầu, lấy cân nặng của (1) lít dầu nhân với (7,5)


Cách 2:


Bước 1: Tìm (7,5) lít dầu gấp (2,5) lít dầu bao nhiêu lần


Bước 2: Tìm cân nặng của(7,5) lít dầu, lấy cân nặng của (2,5) lít dầu nhân với số lần (7,5) lít dầu gấp (2,5) lít dầu.

Giải chi tiết:

Cách 1:

(1) lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

            (1,9:2,5 = 0,76(kg))

(7,5) lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

            (0,76 times 7,5 = 5,7(kg))

Cách 2:

(7,5) lít dầu gấp (2,5) lít dầu số lần là:

            (7,5:2,5 = 3) (lần)

(7,5) lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

            (1,9 times 3 = 5,7(kg))

                                    Đáp số: (5,7kg)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là (5,7)

Chọn D.

Ý kiến của bạn