Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm  273274 cdot  cdot  cdo

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm  273274 cdot  cdot  cdo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  (frac{{273}}{{274}} cdot  cdot  cdot frac{{546}}{{548}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp so sánh bằng phần bù

Giải chi tiết:

Phần bù của  (frac{{273}}{{274}}) là (1 - frac{{273}}{{274}} = frac{{274}}{{274}} - frac{{273}}{{274}} = frac{1}{{274}})

Phần bù của  (frac{{546}}{{548}}) là (1 - frac{{546}}{{548}} = frac{{548}}{{548}} - frac{{546}}{{548}} = frac{2}{{548}} = frac{{2:2}}{{548:2}} = frac{1}{{274}})

Vì (frac{1}{{274}} = frac{1}{{274}}) nên (frac{{273}}{{274}} = frac{{546}}{{548}}) .

Chọn C.

Ý kiến của bạn