Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3

Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n KCl = 0,1 mol ; n Cu(NO3)2 = 0,15 mol

Nếu đp hết Cl thì ngừng lại:

Anot                                                                Catot

Cl   →            Cl2 +    2e                                Cu2+ + 2e →   Cu

0,1                   0,05     0,1 mol                                   0,1      0,05

=> ∑ mdd giảm = 0,05. 71 + 0,05. 64 = 6,75 gam                      (1)

Nếu đp hết Cu2+ thì ngừng lại:

Catot                                                 Anot   

Cu2+ + 2e →   Cu                               Cl   →            Cl2 +    2e

0,15     0,3       0,15                           0,1                  0,05     0,1

2H2O →          4H+ + O2 +     4e

                              0,05     0,3 – 0,1 = 0,2

=> ∑ mdd giảm = 0,05. 71 + 0,15. 64 + 0,05. 32 = 14,75 gam   (2)

Dễ thế m dd giảm (1)  < m dd giảm thực tế  <  m dd giảm (2)

=> quá trình đp diễn ra như sau:

Anot:

Cl   →            Cl2 +    2e

0,1                 0,05     0,1

2H2O →          4H+ + O2 +     4e

x                   2x      0,5x                

Catot:

Cu2+ +             2e →               Cu                                          

0,1 + 2x           (0,5+ x)

=> 0,5 + x < 0,15 x< 0,1

m dd giảm = 0,05. 71 + 0,5. 32 + (0,5+x)64 = 10,75 => x = 0,05 (TM)

=> dd sau phản ứng K+; H+; Cu2+ và NO3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn