Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot tha

Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3(ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì điện phân Al2O3 với điện cực là than chì, nên khí thoát ra là CO, CO2 và O2 

X qua dd nước vôi trong dư ---> CO2 td hoàn toàn tạo ra kết tủa : 

nCaCO3 = nCO2 = 0,02 

---> CO2 chiếm : 0,02.22,4/2,24 = 0,2 = 20% 

Gọi a = %CO chiếm trong X 

---> 1 - 0,2 - a = 0,8 - a = %O2 chiếm trong X 

Ta có: 

0,2.44 + (0,8 - a).32 + a.28 = 32 

---> a = 0,6 

---> %O2 = 0,2 ; %CO = 0,6 ; %CO2 = 0,2 

mà tổng số mol 3 chất trong hh X = 67,2/ 22,4 = 3 

---> CO = 1,8 ; O2 = 0,6 ; CO2 = 0,6 

---> nO = 1,8 + 0,6.2 + 0,6.2 = 4,2 

Đây là số mol O của Al2O3 sinh ra 

1 mol Al2O3 cho 3 mol O và 2 mol Al 

---> nAl = 4,2.2/3 = 2,8 

---> mAl = 2,8.27 = 75,6 

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn