Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO

Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe, trong thời gian t (giờ) thu được dung dịch X. Cho 33,6 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 51,42 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nAg+(X) mAg tạo ra < 48,6g < 51,42g

=> Chứng tỏ Fe dư => chỉ tạo muối Fe2+

Điện phân :

Catot : Ag+ + 1e -> Ag

 (mol)    x   ->  x 

Anot : 2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

(mol)                    x   <-         x

X + Fe :

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

3x/8 <- x

Fe               +          2Ag+     ->      Fe2+      + 2Ag

(0,225 – 0,5x) <- (0,45 – x)                                       

=> mrắn sau = mFe dư + mAg = [ 33,6 – 56.(0,225 – 0,125x)] + 108.(0,45 – x) = 51,42

=> x = 0,18 mol

Có ne = It/F => t = 1,80 h

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn