Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền số thích hợp vào chỗ chấm102m^3 = dm^38dm^3135cm^3

Điền số thích hợp vào chỗ chấm102m^3 = dm^38dm^3135cm^3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

(1,02,{m^3} = .........d{m^3})

(8d{m^3},135,c{m^3} = .......d{m^3})

3 giờ 18 phút = ……. phút

4 năm 3 tháng = …….. tháng


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chú ý khi đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn hơn và ngược lại.


(1{m^3} = ,1000,d{m^3};,,,,,,,1,d{m^3} = frac{1}{{1000}},,{m^3}, = 0,001,{m^3})


(1,d{m^3} = ,1000,c{m^3},;,,,,,,,1,c{m^3} = ,frac{1}{{1000}},d{m^3} = 0,001,,d{m^3})


1 giờ = 60 phút;


1 năm có 12 tháng.

Giải chi tiết:

(1,02,{m^3} = ,,1020,,d{m^3})

(8d{m^3},135,c{m^3} = 8,,135,d{m^3})

3 giờ 18 phút = 198 phút

4 năm 3 tháng =  51  tháng

Ý kiến của bạn