Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền vào chỗ trống tiếng có vần “uêch và “uyu để tạo th

Điền vào chỗ trống tiếng có vần “uêch và “uyu để tạo th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền vào chỗ trống tiếng có vần “uêch” và “uyu” để tạo thành từ ngữ thích hợp.

- Rỗng t…’….

- Kh…’…. trương.

- Bộc t….

- Kh….. tay

- Khúc kh…..

- Ngã kh…..


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

- Rỗng tuếch.

- Khuếch trương.

- Bộc tuệch.

- Khuỷu tay.

- Khúc Khuỷu.

- Ngã khuỵu.

Ý kiến của bạn