Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đế

Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải chi tiết:

Từ khóa “cơ cấu mùa vụ nông nghiệp” à Khí hậu phân hóa đa dạng (theo mùa, theo bắc-nam).

Chọn A

Ý kiến của bạn