Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện xác định của phương trình dx3 - x = d5x x + 2

Điều kiện xác định của phương trình dx3 - x = d5x x + 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện xác định của phương trình (dfrac{x}{{3 - x}} = dfrac{{5x}}{{left( {x + 2} right)left( {x - 3} right)}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điều kiện để phân thức (dfrac{A}{B}) có nghĩa ( Leftrightarrow B ne 0)

Giải chi tiết:

Điều kiện xác định: (left{ begin{array}{l}3 - x ne 0\left( {x + 2} right)left( {x - 3} right) ne 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3 - x ne 0\x + 2 ne 0\x - 3 ne 0end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ne 3\x ne  - 2end{array} right.)

Vậy (x ne 3) và (x ne  - 2).

Chọn C.

Ý kiến của bạn