Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến Tia UV làm

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến Tia UV làm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến

Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng mạch liên kết với nhau.
Nếu sử dụng 5BU thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột biến thành codon GXX
Guamin dạng hiếm tạo nên đột biến thay thế G-X bằng A-T
Virut cũng là tác nhân gây nên đột biến gen
Để tạo đột biến tam bội người ta xử lý hợp tử 2n bằng cooxxixin.
Đột biến lặp đoạn làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở 1 NST

Có bao nhiêu ý đúng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ý đúng là : 1, 3, 4, 6

Đáp án D

2 sai, 5BU làm cuả hiện đột biến thay thế cặp A-T thành G-X

5 sai để tạo đột biến tam bội 3n, người ta cho lai giao tử lưỡng bội 2n với giao tử đơn bội n

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn