Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏ

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng đặc điểm của áp suất chất lỏng.

Giải chi tiết:

Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.

Chọn A.

Ý kiến của bạn