Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây SAI khi so sánh tác dụng của dòng điện

Điều nào sau đây SAI khi so sánh tác dụng của dòng điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây SAI khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để nạp điện trực tiếp cho ác – quy ta dùng dòng điện 1 chiều

Giải chi tiết:

Chỉ có dòng 1 chiều mới có khả năng trực tiếp nạp điện cho ác – quy.

→ Phát biểu sai khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều vào dòng điện xoay chiều là : Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy

Chọn A.

Ý kiến của bạn