Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Disease pollute and limited distribution are factors th

Disease pollute and limited distribution are factors th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Disease, pollute, and limited distribution are factors that threaten various plant and animal species.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

pollute (v): gây ô nhiễm

pollution (n): sự ô nhiễm

Cấu trúc song hành: A and B (A, B cùng một dạng thức: danh từ, động từ, tính từ,…)

Dấu hiệu: trước và sau “and” (và) là các danh từ “disease” (bệnh tật), “limited distribution” (phân bố hạn chế)

Sửa: pollute => pollution

Tạm dịch: Dịch bệnh, ô nhiễm và sự phân bố hạn chế là những yếu tố đe dọa các loài động thực vật khác nhau.

Chọn A.

Ý kiến của bạn