Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số y = d2x + 1x + 1 có tiệm cận đứng là x =

Đồ thị hàm số y = d2x + 1x + 1 có tiệm cận đứng là x =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số (y = dfrac{{2x + 1}}{{x + 1}}) có tiệm cận đứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số (y = dfrac{{2x + 1}}{{x + 1}}) có tiệm cận đứng(x =  - 1).

Chọn C.

Ý kiến của bạn