Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số y = dx + 22x + 1 có đường tiệm cận ngang

Đồ thị hàm số y = dx + 22x + 1 có đường tiệm cận ngang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số (y = dfrac{{x + 2}}{{2x + 1}}) có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn