Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Do you getyour wife - “No We often have heated argument

Do you getyour wife - “No We often have heated argument

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Do you get________your wife?” - “No. We often have heated arguments.”   


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn