Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Do you miss the past asked her daughter  Her daughter

“Do you miss the past asked her daughter  Her daughter

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Do you miss the past?” asked her daughter. 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn