Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn trích trên trích từ văn bản nào Tác giả là ai

Đoạn trích trên trích từ văn bản nào Tác giả là ai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Hai cây phong

Giải chi tiết:

- Đoạn trích trên trích từ văn bản “Hai cây phong”. (0.25 điểm)

- Tác giả: Ai-ma-tốp. (0.25 điểm)

Ý kiến của bạn