Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn đề cập đến nội dung gì  Giải chi

Đoạn văn đề cập đến nội dung gì  Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn đề cập đến nội dung gì? 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- đọc, tìm ý

Giải chi tiết:

Nội dung đoạn văn:

- Khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Chính tinh thần yêu nước đã giúp nhân dân ta chiến thắng mọi kẻ thù.

Ý kiến của bạn