Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên được viết  theo phương thức biểu đạt nào

Đoạn văn trên được viết  theo phương thức biểu đạt nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên được viết  theo phương thức biểu đạt nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các phương thức biểu đạt đã học

Giải chi tiết:

- Phương thức Nghị luận

Ý kiến của bạn