Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Phương thức biểu đạt

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Phương thức biểu đạt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ văn bản Thạch Sanh

Giải chi tiết:

- Văn bản: Thạch Sanh

- Phương thức biểu đạt chính: tự sự

Ý kiến của bạn