Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đọc tên thường và tên thay thế các chất saua CH3-CH2-CH

Đọc tên thường và tên thay thế các chất saua CH3-CH2-CH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đọc tên thường và tên thay thế các chất sau:
a) CH3-CH2-CH2-COOH;             b) CH3-CH(CH3)-OH.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

1. Cách đọc tên thay thế của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở:


Tên thay thế = Axit + tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic


Chú ý: Mạch chính là mạch C dài nhất có chứa nhóm COOH, được đánh số từ nhóm COOH.


2. Danh pháp của ancol:


*Tên thông thường: Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic


*Tên thay thế: Tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol


+ Mạch chính được quy định là mạch C dài nhất có chứa nhóm OH


+ Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm OH hơn

Giải chi tiết:

a)

- Tên thường: axit butyric

- Tên thay thế: axit butanoic

b)

- Tên thường: ancol isopropylic

- Tên thay thế: propan-2-ol

Ý kiến của bạn