Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đọc văn bản sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lậ

Đọc văn bản sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đọc văn bản sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Điều 1: Tặng bằng khen cho  tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm 2020 (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này nhé.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

Văn bản trên đã mắc lỗi gì trong quá trình sử dụng câu:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào những bài chữa lỗi câu sai đã học

Giải chi tiết:

- Văn bản trên đã mắc lỗi sai về phong cách. Cụ thể trong câu sau: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này nhé.

- Đây là văn bản thuộc phong cách hành chính công vụ, nhưng trong câu trên lại xuất hiện từ “nhé” không hợp với ngữ cảnh.

- Sửa lại bằng cách bỏ từ “nhé”.

Ý kiến của bạn