Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

dominate disagree disrespect interfere Giải chi tiếtA

dominate disagree disrespect interfere Giải chi tiếtA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải chi tiết:

A. dominate /ˈdɒmɪneɪt/

B. disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

C. disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/

D. interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 3.

Chọn A.

Ý kiến của bạn