Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn giản biểu thức 35 + x - - 65 ta được kết quả là

Đơn giản biểu thức 35 + x - - 65 ta được kết quả là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn giản biểu thức (35 + x - left( { - 65} right)) ta được kết quả là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc.

Giải chi tiết:

(35 + x - left( { - 65} right) = 35 + x + 65 = 100 + x)

Chọn D.

Ý kiến của bạn