Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn vị của công suất là Jun Oát kmh Niu ton Giải chi ti

Đơn vị của công suất là Jun Oát kmh Niu ton Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đơn vị của công suất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết công suất

Giải chi tiết:

Đơn vị của công suất là Oát

Chọn B.

Ý kiến của bạn