Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng bằng sông Hồng không có đặc điểm chính này:

Đồng bằng sông Hồng không có đặc điểm chính này:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng sông Hồng không có đặc điểm chính này:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn