Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng đẳng là các chất có cấu trúc tương tự nhau và hơn

Đồng đẳng là các chất có cấu trúc tương tự nhau và hơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng đẳng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa đồng đẳng.

Giải chi tiết:

Đồng đẳng là các chất có cấu trúc tương tự nhau và hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2.

Đáp án B

Ý kiến của bạn