Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng là một kim loại hoạt động có tính oxi hóa mạnh kém

Đồng là một kim loại hoạt động có tính oxi hóa mạnh kém

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng là một kim loại


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đồng sgk hóa 12 trang 156

Giải chi tiết:

Đồng (Cu) là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu.

Đáp án B

Ý kiến của bạn