Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây gồm những từ ngữ chỉ hoạt động Đem đ

Dòng nào dưới đây gồm những từ ngữ chỉ hoạt động Đem đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây gồm những từ ngữ chỉ hoạt động ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Động từ

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: A. Đem, đổ, biết, làm.

Ý kiến của bạn