Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào sự vận chuyển khí?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở châu chấu, hệ tuần hoàn không có chức năng vận chuyển khí, khí được trao đổi qua hệ thống ống khí.

Chọn C

Ý kiến của bạn