Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí Thằn

Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí Thằn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thằn lằn, thỏ hô hấp bằng phổi

Ếch đồng hô hấp bằng phổi và da.

Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

Chọn B

Ý kiến của bạn