Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Don’t forget to say goodbye to the before leaving the

Don’t forget to say goodbye to the before leaving the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Don’t forget to say goodbye to the ___________ before leaving the office.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn