Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức mạch hở

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức mạch hở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđrô hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam X’. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức trieste của glixerol và axit đơn chức ,mạch hở là CnH2n-4-2kO6 ( k: là số liên kết pi gốc axit)

CnH2n-4-2kO6 -> n CO2 + (n -2 -k) H2O  x                                  nx          x(n - 2 - k)  ,nCO2 - nH2O = 4 nX

=> nx -x (n – 2 – k)  = 4x

=> k = 2 => công thức X là : CnH2n-8O6  CnH2n-8O6 + 2 H2 -> CnH2n-4O6  x                        2x  số mol H2 : 2x = 0,3 => x = 0,15  khối lượng X = mX' - mH2 = 39 – 2.0,3 = 38,4  R-COO)3-C3H5 + 3 NaOH -> 3 R-COONa + C3H5(OH)3  0,15                              0,45          0,45  Áp dụng định luật bảo toàn:  m chất rắn = mX + mNaOH - mC3H8O3 = 38,4 + 0,7.40 - 92.0,15 = 52,6

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn